Wektor Isuzu Wektor na Facebooku

 

1.    WSTĘP
Polityką prywatności informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie mają Państwo prawa. Pismo służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

WŁAŚCICIEL SERWISU
Serwis internetowy www.wektor.pl jest własnością Wektor Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

2.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest firma WEKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 295, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000108664 oraz Renault Polska Sp. z o.o. przy ul. Marynarskiej 13 w (02-674) Warszawa pod numerem KRS: 0000121892.

Państwa dane pozyskaliśmy w związku z Państwa korzystaniem z naszych usług jak również zakupu naszych towarów, a także w innych przypadkach kontaktu z WEKTOR np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem pocztowym siedziby Administratora w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 295, kod pocztowy 43-300 oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@wektor.pl.

3.    CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w tym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest niezbędność Państwa danych do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie WEKTOR (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.   

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WEKTOR (art. 6 ust. 1 f RODO):
•    marketing bezpośredni produktów i usług WEKTOR;
•    poprawa jakości sprzedawanych przez WEKTOR towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
•    wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
•    zarządzanie aktywnością na stronach internetowych WEKTOR, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
•    obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
•    wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
•    ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu salonów stacjonarnych oraz terenu wokół  nich,
•    tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja.

W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

4.    ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
•    WEKTOR sp. z o.o., Renault Polska sp. z o.o. oraz innym podmiotom powiązanym z WEKTOR sp. z o.o.;
•    podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym realizację usług serwisowych i pogwarancyjnych, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
•    podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym, towarzystwom ubezpieczeniowym;    
•    podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
•    podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;    
•    podmiotom świadczącym usługi pocztowe, niszczącym i archiwizującym dokumenty;
•    organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

5.    OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania.

6.    PROFILOWANIE
W celach opisanych powyżej, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czy automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

7.    NA JAKICH ZASADACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zgodnie z art. 5 RODO dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
•    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
•    zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
•    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
•    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
•    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
•    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, przepisów  prawa podatkowego, czy ustawy o rachunkowości.
Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą , czy zapobieganie oszustwom.

8.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Firma WEKTOR szczególną wagę przywiązuje do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W 2016/679/WE  (Dz.U.UE.L.2016.119.1 zwanego dalej „RODO”), ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, prawie podatkowym, czy ustawie o rachunkowości).

Firma WEKTOR wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych pracowników w tym obszarze.

9.    PRAWO SPRZECIWU
W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie WEKTOR lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. WEKTOR nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany powyżej niniejszej informacji.
W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

10.    SKARGA
Wszelkie skargi dotyczące naszej Polityki prywatności, wykorzystywania bądź ujawniania przez nas Państwa danych osobowych należy kierować na adres mailowy ido@wektor.pl Rozpatrzymy Państwa skargę i podejmiemy w tej sprawie stosowne działania.

11.    KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA
W czasie korzystania z serwisu internetowego https://www.wektor.pl/  jego usług Użytkownik, który wykaże zainteresowanie i potrzebę zgłoszenia zapytania poprzez formularz zgłoszeniowy zostanie poproszony o podanie dobrowolnie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) niezbędnych do udzielenia odpowiedzi. Do tego celu Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na formę i zakres udostepnienia danych tak, aby pracownik firmy WEKTOR mógł udzielić odpowiedzi.

12.    INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
•    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:         
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,            
 - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach.
•    W ramach naszego serwisu www stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- (session cookies), są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Umożliwiają one korzystanie z określonych usług dostępnych w ramach serwisu,
- (persistent cookies), są one przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej.
•    Ograniczenie bądź wyłączenie plików cookies może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu www. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. W dowolnym momencie możecie Państwo jednak zmienić w/w ustawienia. Szczegółowe informacje znajdują się w menu "Pomoc" Państwa przeglądarki internetowej.
•    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: ido@wektor.pl.

 

 

 

y

Nie odchodź, poczekaj, może warto?

Wyślij nam wiadomość a zrobimy ofertę specjalnie dla Ciebie!

y
y

Formularz kontaktowy

y

Serwis