Wektor Isuzu Wektor na Facebooku

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Dla Kandydatów składających podanie o zatrudnienie

Administrator danych
Administratorem danych osobowych uzyskanych (zebranych) od potencjalnych kandydatów podczas rekrutacji i ogłoszeń o pracę jest firma WEKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Warszawska 295.

Inspektor ochrony danych (IDO)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IDO), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: ido@wektor.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji (jeśli zostanie zamieszczone w tym celu oświadczenie i „Oświadczenie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji WEKTOR Sp. z o.o.”).

Okres przechowywania danych
Po upływie 6 miesięcy zebrane dokumenty papierowe i elektroniczne bez otrzymanej zgody są niszczone – dla wersji papierowej, kasowane – dla wersji elektronicznej. Po tym okresie dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Odbiorcy danych
Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy ido@wektor.pl

Zakres przetwarzania danych
Zakres danych, jakie kandydat do pracy jest zobowiązany podać w procesie rekrutacji, dokładnie wskazany jest w art. 221 §1 Kodeksu Pracy tj.:
• imię (imiona) i nazwisko,
• imiona rodziców,
• datę urodzenia,
• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
• wykształcenie,
• przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Klauzula zgody niepotrzebna:
Jeżeli kandydat do pracy aplikuje bezpośrednio na zamieszczone ogłoszenie na dane stanowisko, to w dokumencie CV podaje jedynie wymagane przepisami Kodeksu pracy dane i wówczas klauzula zgody jest niepotrzebna. Kandydat wyraża dobrowolną, nie wymuszoną zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu złożenia swojej kandydatury (przeprowadzenia rekrutacji).

Klauzula zgody potrzebna:
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV oświadczenia: „Oświadczenie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez firmę WEKTOR Sp. z o.o.”.


y

Nie odchodź, poczekaj, może warto?

Wyślij nam wiadomość a zrobimy ofertę specjalnie dla Ciebie!

y
y

Formularz kontaktowy

y

Serwis