Wektor Isuzu Wektor na Facebooku

Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie WEKTOR Sp. z .o.o.

Obowiązek Informacyjny

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma WEKTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania.
 
Informacje ogólne
Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest firma WEKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 295, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000108664 oraz Renault Polska Sp. z o.o. przy ul. Marynarskiej 13 w (02-674) Warszawa pod numerem KRS: 0000121892.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub realizacji swoich uprawnień z nim związanych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail renault.iod@renault.com.pl oraz dla firmy WEKTOR Sp. z o.o. jest adres e-mail: ido@wektor.pl.


Zakres przetwarzanych osobowych
Firma WEKTOR pozyskuje i przetwarza dane osobowe osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały pozyskane. Dane osobowe przetwarzane przez firmę WEKTOR mogą zawierać, między innymi: dane dotyczące, imienia i nazwiska, dane kontaktowe, adresów e-mail, numerów telefonów, numer VIN, informacje o wizytach w serwisie, informacje o zakupionych pojazdach i innych towarach i usługach.

Cele przetwarzania danych:


Dla czynności ZLECENIA NAPRAWY (w tym GWARANCYJNE I PO GWARANCJI):

- wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu świadczenia usług serwisowych w trakcie gwarancji producenta lub po jej upływie lub jako dodatkowy pakiet po w trakcie obowiązywania gwarancji producenta;
- zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola poniżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingu produktów i usług Administratorów;
- prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. W ramach profilowania dane będą wykorzystane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko potencjalnie intersujące Pani/Pana   informacje – spersonalizowane propozycje.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz świadczenia usług serwisowych. Pani/Pana  dane będą przetwarzane w czasie rozpatrywania i realizacji reklamacji oraz świadczenia usług serwisowych (czas trwania umowy). Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę, Pani/Pana   dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.


JAZDA PRÓBNA –  podczas  zbierania danych do jazdy próbnej (nie kontaktu celem umówienia się na jazdę próbną)

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w celu odbycia jazdy próbnej wybranym modelem samochodu Renault;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona i dochodzenie roszczeń oraz zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi;
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z jazdy próbnej.
Pani/Pana  dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do organizacji i realizacji jazdy próbnej, a w przypadku Pani/Pana  zainteresowania zakupem samochodu – do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 
DLA KALKULACJI CENY – OFERTY

- wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu przedstawienia przykładowej kalkulacji ceny;
- wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu kontaktu w sprawie finalizacji umowy;
- zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola poniżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingu produktów i usług Administratorów;
- prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko potencjalnie intersujące Pani/Pana   informacje – spersonalizowane propozycje.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia kalkulacji ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane   przez okres roku   od przedstawienia kalkulacji ceny. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, Pani/Pana   dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Administratorzy mogą przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym je na ich zlecenie,  w tym dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Wobec każdego z Administratorów można zrealizować swoje prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (zwłaszcza wobec profilowania), sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem bezpośrednio lub za pomocą Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej. 


DLA SPRZEDAŻY POJAZDÓW

- wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) indywidualnie dla celu:
- wykonania niniejszej umowy;
- realizacji reklamacji;
- zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola poniżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), indywidualnie dla celu:
- wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych;
- marketingu produktów i usług Administratorów wskazanych powyżej;
- marketingu produktów i usług RCI RCI Banque S.A. Oddział w Polsce;
- marketingu produktów i usług RCI Leasing Polska Sp. z o.o.;
- prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu:
- analitycznej analizy danych i ich profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego  profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
- kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
- badania satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz podnoszenie jakości swoich produktów i usług;
- obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) indywidualnie dla celu:
- zapewnienia Pani/Pana bezpieczeństwa poprzez organizacje akcji przywoławczych (kampanie komunikacyjne – OTS);
- zarządzania wnioskami w sprawie realizacji Pani/Pana uprawnień wynikającymi z RODO;
- wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.


DLA UBEZPIECZEŃ

- przygotowania oferty ubezpieczenia dla pojazdu,
- przygotowania i zebrania odpowiedniej dokumentacji dla firmy ubezpieczającej,
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych/otrzymanych treści marketingowych – podstawą prawną z art. 6 ust. 1 pkt f: przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez Administratora,
- reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem,
- wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,
- zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia komunikacyjnego – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy.

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej i finansowania będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dla zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przygotowanie oferty ubezpieczeniowej i zawarcie umowy ubezpieczenia.


DLA FINANSOWANIA

- przygotowania oferty finansowania dla zakupu pojazdu,
- przygotowania i zebrania odpowiedniej dokumentacji dla BANKU, z którymi Administrator współpracuje,
- oceny ryzyka finansowania w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy finansowania zakupu pojazdu,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych/otrzymanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach bankowych i innych produktach finansowych oferowanych przez Administratora,
- reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka finansowania zakupu pojazdu związanego z umową pomiędzy Bankiem, a Panią/Panem,
- wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów finansowania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,
- zawarcia i wykonania umowy finansowania zakupu pojazdu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy.
Decyzje dotyczące wysokości finansowania będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka finansowego przez Bank w odniesieniu do przedmiotu umowy finansowania. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka finansowania dla zawarcia z Panią/Panem umowy finansowania. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości finansowania, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy finansowania oraz do dokonania oceny ryzyka Bankowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy finansowania.


Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim
W związku z określoną umową firma WEKTOR może przekazywać dane osobowy do firm współpracujących w celu realizacji umowy sprzedaży.
Firma WEKTOR może udostępniać dane osobowe osób fizycznych podmiotom trzecim takim jak kontrahenci, inne instytucje finansowe, dostawcy lub inni świadczeniodawcy.
Firma WEKTOR może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów. Wśród podmiotów, z którymi firma WEKTOR współpracuje, pod warunkiem że ich zaangażowanie jest niezbędne do realizacji celu dopuszczalnego prawem i dokonuje się w oparciu o odpowiednią umowę.

Okres przechowywania danych
Serwis:
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz świadczenia usług serwisowych. Pani/Pana  dane będą przetwarzane w czasie rozpatrywania i realizacji reklamacji oraz świadczenia usług serwisowych (czas trwania umowy). Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę, Pani/Pana   dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Finansowanie:
Informujemy,  że zebrane dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane i przechowywane na czas wykonywania i przygotowania oferty i umowy finasowania lub  do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy finansowania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Ubezpieczenia:
Informujemy,  że zebrane dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, finansowania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
Sprzedaż samochodów:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Administratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane na potrzeby profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Bezpieczeństwo
Firma WEKTOR wdrożyła odpowiednie, środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, fizyczne i organizacyjnie środki służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania.
Firma WEKTOR  posiada stosowną politykę bezpieczeństwa informacji oraz standardy dotyczące zarządzania ryzykiem IT.

Prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu
Wobec każdego z Administratorów może Pani/Pan zrealizować swoje prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (zwłaszcza wobec profilowania), sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem bezpośrednio lub za pomocą Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.


Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Renault SAS z siedzibę we Francji. Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badającym poziom zadowolenia Klienta, podmiotom niszczącym i archiwizującym dokumenty, a także świadczącym usługi serwisowe oraz pogwarancyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

y

Nie odchodź, poczekaj, może warto?

Wyślij nam wiadomość a zrobimy ofertę specjalnie dla Ciebie!

y
y

Formularz kontaktowy

y

Serwis